ဘ၀ဟူသည္ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းေနသည့္ အသည္းႏွလံုး၏ ေႏွာင္ၾကိဳးမွ်င္မ်ားအေပၚ ပ်ာကသီ ျဖတ္သန္းသြားရင္း အလြမ္းေတးသီမွဳပါ (တဂုိး)

Thursday, 10 February 2011

ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ား E-Books (အဂၤလိပ္ဘာသာ) Download Free E-books in English 1. Bhikkhu Pesala _ The Debate of King Milinda 
 2. Dr Mehm Tin Mon _ Kamma, The Real Creator 
 3. Dr Mehm Tin Mon _ The Right View on Life, Living and Dying 
 4. Ledi Sayadaw _ The Manual of Buddhism
 5. Mogok Sayadaw _ Basic Paticcasamuppada 
 6. Mogok Sayadaw _ Ehi Passiko
 7. Mogok Sayadaw _ How To Die With A Smile
 8. Mogok Sayadaw _ Meditation on Mind and Feeling
 9. Mogok Sayadaw _ The Four Noble Truths
 10. Penang Sayadaw _ Dawn of Buddhism 
 11. Richard Walton _ Advanced English C.A.E
 12. Various Authors _ Buddhism Handbook
 13. U Dhammapiya _ Nibbana in Theravada Perspective 
 14. U Revata _ A Life of True Security 
 15. U Than Daing _ Cittanupassana and Vedananupassana 
 16. Anandajoti Bhikkhu, ABHIDHAMMA-MATIKA, 2007 
 17. Bertrand Russell, ABC of Relativity, London
 18. Bertrand Russell, The History of Western Philosophy, N.Y, 1954
 19. Bertrand Russell, The Problems of Philosophy
 20. Bertrand Russell, Why I Am Not A Christian , 1927 
 21. Dr Walpola Rahula, WHAT THE BUDDHA TAUGHT
 22. *Edward Judson , The Life of Adoniram Judson , Anson D.F. Randolf & , New York , 1883 
 23. Harun Yahya, ISLAM and BUDDHISM , NEW DELHI, 2003
 24. P.V.BAPAT, VIMUTTIMAGGA and VISUDDHIMAGGA-a comparative study, POONA ,1937
 25. Sri Arthur Eggar , The Law of Evidence , Varsity Book Club , Burma , 195

 26. 60 Soungs
 27. A Critical Analysis of The Jhanas
 28. A Four Stanza Poem on Samvega
 29. A Great Man
 30. A Guide to Awareness
 31. A Guide to Proper Buddhist Funeral 
 32. A Handbook of Logic 
 33. A History of Pali Literature
 34. A History of Siam
 35. A History of Mindfulness
 36. A Life Free From Money
 37. A Manual For Buddhism On Deep Ecology
 38. A Manual of Abhidhamma
 39. A Manual of Respiration
 40. A Manual of the Dhamma
 41. A Manual of the excellent man
 42. A Manual of the Path Factors
 43. A Map of the Journey
 44. A Pali Word A Day
 45. A Survey of Vinaya Literature
 46. A True Spiritual Warrior
 47. All-Embracing Net of Views (Brahmajalasutta)
 48. Akaliko
 49. Angulimala
 50. An Elementary Pali Course
 51. An Introduction to Buddhism
 52. An Introduction to Regional Geography
 53. Acariya Mum Bhuridatta
 54. Advanced Grammar in Use
 55. Anapanasati
 56. Ancient Futures
 57. Ancient Indian Education Part I&II Hinduism
 58. Asia's Cultural Mosaic
 59. Basic English Grammar II
 60. Beyond Belief
 61. Bhikkhuni Patimokkha 
 62. Brahmavihara Dhamma
 63. Bodhisatva Doctrine in Buddhism
 64. Body of Secret 
 65. Buddha Abhidhamma
 66. Buddhagosuppatti
 67. Buddha and Bodhisattva a Hindu View
 68. Buhhhda Tales
 69. Buddha's Ancient Path
 70. Buddhism and Psychology
 71. Buddha's Socio-political ideas
 72. Buddhism and Connexion
 73. Buddhism and Society
 74. Buddhism and the Race Question
 75. Buddhism as a Religion
 76. Buddhism as An Education
 77. Buddhism in a Nutshell 
 78. Buddhism in Myanmar
 79. Buddhism in Sri Lanka
 80. Buddhism in Thailand
 81. Buddhist Arts and Antiquities
 82. Buddhist Arts of Thailand
 83. Buddhist Ceremonies and Rituals of Sri Lanka
 84. Buddhist Dictionary
 85. Buddhist Economic Philosophy
 86. Buddhist Ethics
 87. Buddhist Philosophy of Education
 88. Buddhist Pilgrimage
 89. Buddhist Sects in India
 90. Buddhist Social and Moral Education
 91. Buddhist Tales for Young and Old I 
 92. Buddhist Tales for Yound and Old II
 93. Buddhist Texts through the Ages
 94. Buddhist Wisdom
 95. Buddhist Women Across Cultures
 96. Buddhist women and social justice
 97. Buddhist Women at the Time of The Buddha
 98. Buddha's way of immortal medicine
 99. Business Vocabulary in Use
 100. Calm and Insight
 101. Cascade Purification
 102. Causality Central Philosophy of Buddhism
 103. Challenges of a Changing Earth
 104. Chanting Book
 105. Chinese Version of the Dhammapada
 106. Conception of Buddhist Nirvana
 107. Contemplation of Feeling
 108. Cow Dhamma
 109. Dependent Origination
 110. Dhammapada
 111. Dhammapada Stories
 112. Dharma Mind Worldly Mind
 113. Dictionary of Pali Proper NamesI
 114. DIGHA NIKAYA
 115. Dighanikaya Atthakatha I
 116. Dighanikaya Atthakatha II
 117. Dighanikaya Atthakathatika I
 118. Dighanikaya Atthakathatika II
 119. Dighanikaya Atthakathatika III
 120. Digital Pali Reader
 121. Digital Photography All-In-One Desk
 122. Discipline
 123. Doctrine of Upanishad and Early Buddhism
 124. Duties of Samgha
 125. Dvematika 
 126. Early Buddhism and Its Origin
 127. Early Buddhist theory of Man Perfected
 128. Elementary Engineering Fracture Mechanics
 129. Encyclopedia of Ancient Egypt 
 130. Encyclopedia of Applied Psychology
 131. Encyclopedia of Biology 1
 132. Encyclopedia of Biology 2 
 133. Encyclopedia of Biology 3
 134. Encyclopedia of Biology 4
 135. Encyclopedia of Buddhism
 136. Encyclopedia of Catholicism
 137. Encyclopedia of Chemistry
 138. Encyclopedia of Children's Health 1
 139. Encyclopedia of Children's Health 2
 140. Encyclopedia of Children's Health 3
 141. Encyclopedia of Children's Health 4
 142. *Encyclopedia of English Language
 143. Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 1
 144. Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 2
 145. Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 3
 146. Encyclopedia of Knowledge Management
 147. Encyclopedia of Medicine Vol. 1 (A-B)
 148. Encyclopedia of Medicine Vol. 2 (C-F)
 149. Encyclopedia of Medicine Vol. 3(G-M)
 150. Encyclopedia of Medicine Vol. 4 (N-S)
 151. Encyclopedia of Medicine Vol. 5 (T-Z)
 152. Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 1
 153. Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 2
 154. Encyclopedia of Philosophy I
 155. Encyclopedia of Philosophy II
 156. Encyclopedia of Philosophy III
 157. Encyclopedia of Philosophy IV
 158. Encyclopedia of Philosophy V
 159. Encyclopedia of Philosophy VI
 160. Encyclopedia of Philosophy VII
 161. Encyclopedia of Philosophy VIII
 162. Encyclopedia of Philosophy IX
 163. Encyclopedia of Philosophy X
 164. Encyclopedia of Physical Science 
 165. Encyclopedia of Religion I
 166. Encyclopedia of Religion II
 167. Encyclopedia of Religion III
 168. Encyclopedia of Religion IV
 169. Encyclopedia of Religion V
 170. Encyclopedia of Religion VI
 171. Encyclopedia of Religion VII
 172. Encyclopedia of Religion VIII
 173. Encyclopedia of Religion IX
 174. Encyclopedia of Religion X
 175. Encyclopedia of Religion XI
 176. Encyclopedia of Religion XII
 177. Encyclopedia of Religion XIII
 178. Encyclopedia of Religion XIV
 179. Encyclopedia of Science and Religion
 180. Encyclopedia of Sociology Vol. 1
 181. Encyclopedia of Sociology Vol. 2
 182. Encyclopedia of Sociology Vol. 3
 183. Encyclopedia of Sociology Vol. 4
 184. Encyclopedia of Sociology Vol. 5
 185. Encyclopedia of Mental Disorders I
 186. Encyclopedia of Mental Disorders II
 187. Encyclopedia of Public Relation 1
 188. Encyclopedia of Public Relation 2
 189. Encyclopedic History of World Civilization 11
 190. Encyclopedic History of World Civilization 1

No comments:

Post a Comment